Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden .

 1. Zmokk is gevestigd in Stadskanaal onder KvK nr. 72360976.
 2. Klant : degene met wie Zmokk een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Zmokk en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Zmokk.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen .
 3. Partijen sluiten toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Prijzen

 1. Alle prijzen die Zmokk hanteert zijn in euro. Zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Zmokk hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zmokk ten alle tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Zmokk niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

Monsters/modellen.

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben uitgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen.

 1. Betaald klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zmokk gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbinnen gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan Zmokk.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Zmokk zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van Liquidatie, faillissement , beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van Zmokk klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zmokk, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Zmokk te betalen.

Recht van reclame.

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Zmokk gerechtigd het recht van reclame in te roepenten aanzien van onbetaalde aan de klant geleverde  producten.
 2. Zmokk roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijk of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van de reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking heeft, onmiddellijk te routineren aan Zmokk, tenzij partijen andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terug halen of- brengen van de producten komen voor rekening klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen opgave van  reden ontbinden op voorwaarde:

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 benoemd, vangt aan :

– op de dag dat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@zmokk.nl,                                       

    indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Zmokk,

    www.zmokk.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na kenbaar van zijn                  

    herroepingsrecht te routineren aan Zmokk, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te        

    vervallen.

5. De kosten voor routineren komen alleen voor rekening van Zmokk indien de volledige bestelling  

    word geroutineerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend-en retourkosten) volgens 

    de wet voor terug betaling in aanmerking komen, zal Zmokk deze kosten binnen 14 dagen na    

    ontvangst van het tijdige  beroep op het herroepingsrecht terugbetalen aan de consument, op   

    voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Zmokk heeft geroutineerd.

Opschortingsrecht.

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht.

 1. Zmokk kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Zmokk heeft voldaan, tenzij de klant voor de kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Zmokk.
 3. Zmokk is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Zmokk te verrekenen met een vordering op Zmokk.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zmokk blijft eigenaar van alle geleverde  producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Zmokk op grond van wat voor Zmokk gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip en vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Zmokk zich herroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Zmokk een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Zmokk het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vind plaats bij Zmokk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien overeengekomen bedragen niet of niet oprijd worden voldaan, heeft Zmokk recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Zmokk kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Zmokk opgeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijdingdaarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan het moment dat de klant geen recht heeft op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeengekomen te ontbinden, tenzij Zmokk niet binnen 14 dagen daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig plaats vinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend en of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Zmokk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport  van een product zorgdraagt, dient bij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Zmokk, bij gebreke waarvan Zmokk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dansel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aanzet product, nalatigheid of ondeskundigheid gebruik door de klant, als mede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de productende het voorwerp zijn van een overeengekomen tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als er aan de volgende voorwaarden word voldaan.

2. Afgeprijsde artikelen, niet houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte 

    artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring.

De klant vrijwaart Zmokk tegen alle aanspraken van derden  die verband houden met de door Zmokk geleverde producten en/of diensten

Klachten

 1. De klant dient door Zmokk geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Zmokk daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 1 maand na constateringen de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Zmokk uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd  mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Zmokk in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeengekomen tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder gevalniet toe leiden dat Zmokk gehouden kantoren om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Zmokk
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zmokk ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant.

Als Zmokk een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk  aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zmokk verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Zmokk

 1. Zmokk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Zmokk aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zmokk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Zmokk aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door de verzekeringsmaatschappij vanher schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tothet (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de websitieof in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bijnadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de kladtop schadevergoeding van Zmokk vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek .

Recht op ontbinding.

 1. De klent heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zmokk toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zmokk niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zmokk in verzuim is.
 3. Zmokk heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dansel indien Zmokk kennis heeft genomen vakomstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Zmokk in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Zmokk kan worden toegerekend in een van de wil van Zmokk onafhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Zmokk kan worden verlangd
 2. Tot de lid in 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand(zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanpresentaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, elektriciteit , internet, computer, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Zmokk 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zmokk er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf  het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Zmokk is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen algemene voorwaarden.

 1. Zmokk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zmokk zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij wezenlijke wijzigingen van de algemene  voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van Zmokk
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werken zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig onvernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Zmokk bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zmokk is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.